สถานีตำรวจภูธรกุสุมาลย์ (Kusuman Police Station) http://kusumanpolice.siam2web.com/

 

 
 
ครูตำรวจ D.A.R.E. สถานีตำรวจภูธรกุสุมาลย์

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

           
           
     
ร.ต.อ.จีระศักดิ์  พลศรี ร.ต.อ.บุญมี  ไขประภาย ร.ต.ท.สกลรัตน์  โลหะสาร ร.ต.ท.แสงเพชร หล้าเนตร ด.ต.สนิทร์  นุบาล จ.ส.ต.สายสิทธิ์  พันธ์ไชย
 รอง สว.สส.สภ.กุสุมาลย์ รอง สวป.สภ.กุสุมาลย์  รอง สวป.สภ.กุสุมาลย์ รอง สว.สส.สภ.กุสุมาลย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กุสุมาลย์   ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กุสุมาลย์
เป้าหมายดำเนินการ 1/2560 เป้าหมายดำเนินการ 1/2560 เป้าหมายดำเนินการ1/2560 เป้าหมายดำเนินการ 1/2560 เป้าหมายดำเนินการ 1/2560 เป้าหมายดำเนินการ 1/2560
ชัน ป.5-ป.6 โรงเรียนบ้านอีกุด ชัน ป.5-ป.6 โรงเรียนนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี ชั้น ป.6 โรงเรียนชุมชนนิรมัย ชัน ป.5-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอังสนา ชั้น ป.5-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้าง ป.5-ป.6 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎ์บำรุง
           
  
ประวัติความเป็นมา ของ D.A.R.E.    

 D.A.R.E. ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน 1983 (2526) โดยกรมตำรวจเมืองลอสแอนเจลลิส (LAPD) กับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแอนเจลิส  (AUSD)เป็นหลักสูตรป้องกันยาเสพติด ซึ่งพัฒนาโดยนักวิชาการด้านการศึกษา และสอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ (ตำรวจ D.A.R.E.) เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติด และวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

                         Drug    =      ยาเสพติด

                        Abuse   =     การใช้ในทางที่ผิด 

                        Resistance    =   การต่อต้าน 

                        Education   =  การศึกษา

            โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  ประเทศไทยนำโครงการ D.A.R.E. มาใช้ในปี พ.ศ.2542 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษา และนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
        - องค์กร D.A.R.E. Internationl
        - สำนักงานงบประมาณป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(Narcotics Affairs Section)สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย
        - ศูนย์พัฒนาหนังสือ   กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ

 โครงการ D.A.R.E.  เป็นโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้น กลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปใช้ยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดและใช้ปรัชญา ของการศึกษาแผนใหม่ ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจน จัดให้มีกิจกรรม ที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก

หลักการสำคัญของ D.A.R.E.    คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิติได้โดยไม่ต้อง ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด หรือการใช้ความรุนแรงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน

เนื้อหาหลักสูตรของ D.A.R.E. มุ่งเน้น

 - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ สุรา สารระเหยและยาเสพติดชนิดอื่นๆ

 - ให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ

 - ให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน

 - ให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากใช้ยาเสพติด และความรุนแรง

   โครงการ D.A.R.E. ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งยิ่งเนื่องจากเป็นการรวมพลังของสถาบัน ที่มีบทบาทสำคัญในสังคม   ได้แก่   สถาบันตำรวจ สถาบันการศึกษา  สถาบันครอบครัว

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

เป้าหมายของหลักสูตร D.A.R.E. ทั้งหลักสูตร คือ การลด/ขจัดการเสพเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดอื่น ๆ รวมทั้งการใช้พฤติกรรมที่รุนแรงของวัยรุ่น หลักสูตร D.A.R.E. สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เป็นชุดแรกในองค์ประกอบสามส่วน (อีกสองส่วน ได้แก่ หลักสูตรสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 3 โดยหลักสูตรสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะเกี่ยวโยงกับหลักสูตรของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 หลักสูตรสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นหลักสูตรเสริม หลักสูตรสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความสามารถที่จำเป็นสำหรับนักเรียน ในการดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนเอง โดยเน้นไปที่การใช้ยาเสพติดเป็นพิเศษ วัตถุประสงค์ดังกล่าว ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้


 1.นักเรียนจะเข้าใจถึงความเสี่ยงทางด้านร่างกาย ความรู้สึก สังคม และกฎหมายและผลกระทบ ของการเสพเหล้า บุหรี่ กัญชา และสารระเหยที่มีต่อสมองและร่างกายที่กำลังพัฒนาของเขา

 

2.นักเรียนจะเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของความเชื่อโดยทั่วไป ของเพื่อนในชั้นเรียนกับข้อมูลจากสถาบันแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดประเภทต่าง ๆ และแก้ไขความเข้าใจ/ความเชื่อที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับจำนวนของเพื่อนที่ไม่ใช้ยาเสพติด

3.นักเรียนจะมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดีต่าง ๆ ที่พวกเขาสามารถทำได้ในโรงเรียนและชุมชน (พฤติกรรมที่ดีต่อสังคม) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด และนักเรียนจะเลือกทำกิจกรรมที่ดีเหล่านั้น แทนการใช้ยาเสพติด


4.นักเรียนจะเข้าใจว่า กลยุทธ์ในการปฏิเสธ ทักษะในการสื่อสารที่ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออก อย่างมั่นใจและการโต้ตอบเป็นอย่างไร และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านั้นในลักษณะที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงต่าง ๆ ได้

 

 


 


    
       
       
       
       
       
       
       
       
Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 59,103 Today: 5 PageView/Month: 384

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...